پشه یی جبیدی حمد

حـــــــمـــــد

شروع کاگم تا نک گـڼ اللهۚ نامـېـدې         هم رحمان آس هم رحیم بو بیی شانېدې

غـیر الله دې عـبا دتس لایـق نه آس         منویم سی یو اگت تـا نک اړ ېدې

جـم ثنـا صفـت استـــوېـني تېنـا سی         که بواتې یا که باتې میا شـتېـدې

ملا ئک ، تېني کـتـاب او رسـولـنې          چېکه حـق آن تـاریکم بوعزتېـــدې

بیـی او مچ تـېنه گرای گرزندا بیاکم          آخـرت  سـره ایـمنم سـې تړېـــدې

جم عزت ذلت تـېنه دې سـې میلا کم         کامیا بی نه سې ورېـنا غَـلا مـېدې

بې پروا ،عادل ، بادشاه، چیه دې اوړې     تانک ایچ  پنده  شاړان  پنـد لړېنېدې

تو تاړا، باړا، حاضر او پـړه وا ل آی          مچن بخـشا  پــړي  کــه  مهربانېــدې

که تـېـــنا پامی امـــنی بَیَــس  نه تې         کـو پیــرا نه با اما مه کـوشـشـېـدې

کو عادت که مه د نیا کوچه کیا تس         عـبادت کـوچه حسا ب کیا کومکېدې

دور سامېک،بوگناهکار بېواک بنداآم         ا ړ ېم ژنگیـــیکم  تېــنیکه عاجزېدې

یه دنیا یه بې همت او خوارمه کیـان          لهــه دنـیایــه  دمـلیان  دیــدرېــدې

جي خاوندم کلمانیس دُعیی قبول کیا          تانک بـیی دوسـت محمـدرسـول روئېدې

محمدزمان ” کلمانی”

حـــــــمـــــد

جي اللهۚ اِســـتوېـنـيس لايـــقـى تـو آى      مخــلوقـات او عالـمـيـنا ربي تـو آى

هر كــيدې بو مهـربان رحم داريا گيى       جزاس دواس ڵـمنا خاوندي تو آى

كي آنـتې گه كو ايړي تيسي دېـيـيگـيى        سـانگ او تلـنا تــواس مــالكي تو آى

هر كو هر كودن هر چو تېنه واكه سې       كه گه هـر ركـم نعـمت كي دېيي تو آى

كارگه كـيگه تو ايړي بـيـى سر آلان با        مـندو خوارو استه لېن كې بېيي تو آى

كه ظالمېكه عذاب تـوباس بخشـش كيا        گڼ قدرت ، حكمت ، عدلس صاحبي تـو آى

هر كي آنتې عــبادتـس وس تو داگـيى        خول گه جم بايـيـشټگريس سبـبي توآى

كلـماني بې وس بندا او آست خالي آس       خو هر كودن ميسيس اړ ايړني تـوآى

محمد زمان ” کلمانی”

نوشتن پاسخ