استاد پوهندوى نورمحمدغمجن تميل

[Noor+M.jpg]

زنده گى نامه مرحوم استادپوهندوى نورمحمدغمجن تميل شاعر و نويسنده زبان پشه يي: مرحوم استادپوهندوى نورمحمدغمجن تميل فرزنديارمحمدخان به تاريخ ٢٤ جوزاسال ١٣٢٦ خورشيدى درقريه وت ولسوالى الينگارولايت لغمان دريک خانواده روحانى،متمدن وروشنفکرديده به جهان گشوده ودربهارششم زنده گى خويش ازنعمت بزرگ مهرمحبت پدرى محروم گرديدولى آغوش پرمهريک مادرداناومهربان دردست داشت که به رهنمايى وهدايت وى رهسپارحاصل نمودن علم ودانش گرديد. استادمرحوم تعليمات ابتدايى خويش رادرمکتب محلى الى صنف سوم ادامه دادوبعدازآن شامل ليسه شيخ محمدحسين درسنگرولسوالى الينگارگرديدوبعداً درسال ١٣٣٩ خورشيدى شامل دارالمعلمين عالى ننگرهارگرديدکه درسال ١٣٤٥ خورشيدى ازاين دارالمعلمين به صفت اول نمره عمومى فارغان آن سال فارغ گرديدورهسپارپوهنتون کابل شدکه درپوهنتون کابل درپوهنځى زبان وادبيات وعلوم بشرى شامل گرديدودرسال ١٣٥٠ خورشيدى ازپوهنځى مذکوراول نمره فارغ وصاحب درجه تحصيلى لسانس گرديدچون مرحوم استادمشخصات وشرايط کدرعلمى راداشت،درهمان پوهنځى به صفت استاددرديپارتمنت پشتومقررگرديد. استادمرحوم درسال ١٣٥٣ خورشيدى جهت اخذتحصيلات عالى ازجانب دولت وقت به کشورهندوستان فرستاده شدکه درآن جادرپوهنتون اله باددربخش تاريخ متون وکلتورافغانستان وهندوستان به تحصيل پرداخت وبعدازختم تحصيل دررشته مذکوردرسال ١٣٥٥ خورشيدى برعلاوه سنددرجه ماسترى بنابرلياقت واستعدادبه گرفتن يک مدال طلايى نيزنايل گرديدوباافتخارکامل به اغوش کشورخودبرگشت وبه وظيفه مقدس استادى خويش ادامه داد. استادمرحوم برعلاوه ازلسان مادرى پشتوبه لسان پشه يى لسان پدرى اش به لسان هاى درى، انگليسى، اردو، سانسگريت، عربى وهندى مى فهميدن که ازلسان هاى فوق يک تعدادزيات مطالب وآثاررابه پشتو،درى ترجمه نموده است. وهمچنان استادمرحوم برعلاوه اينکه استادپوهنتون کابل بود، يک عضوفعال اتحاديه نوسينده گان وشاعران افغانستان نيزبود،وى مسوول وبنيان گذاربرنامه هاى پشه يى راديوتلويزيون افغانستان بود. استادمرحوم يک متفکرعالى نويسنده قوى وشاعربرجسته افغانستان به شمارميرودخاصتاً براى قوم پشه يى که هميش ازنظردولت هادورمانده است. استادمرحوم به لسان هاى پشتو،درى وپشه يى تعليمات زيادنموده است که درذيل اثاريکه ازاستادمرحوم به چاپ رسيده است يادآورميشويم:

1. الفباى زبان پشه يى

2. دپشه يانودچاپيريال ،ژبو،خلکو،اوځينوشاعرانو اومتلونومعرفي (مونوگراف)،که درکتابخانه پوهنتون کابل موجوداست.

3. دپشه يانوشفاهى ادبيات

4. دپښتواوپشه يى ژبودگرامرنږديوالى،براى ترفيع علمى پوهنملى

5. قاموس لسان پشه يى به لسان پشتوودرى

6. پشه يى متلونه

7. دپشه يانوپيداوار

8. دپشه يانودجغرافيايي چاپېريال پېژندنه

9. دپشه يي ژبې دادبياتوتاريخ

10.انقلابي آر ( دپشه يي شعرونوټولگه)

11. مقالې اوادبي نثرونه په پشه يي ژبه

12. پشه يي کيسې اوروايتونه

13. دپښتوشعرونوټولگه

14. دپښتوژبې مقالې

15. مجموعه اشعاردرى

16. دپښتوخوږونثرونوټولگه

17. مجموعه نثرهاى درى

18. دپشه يي ژبې تاريخچه

19. دنورستاني ژبې تاريخچه

20. دروښاني دورې منظوم متون ،براى صنف دوم وسوم پوهنځى زبان وادبيات پوهنتون کابل ديپارتمنت پشتو

21. دحميددديوان منتخبات ،دکابل پوهنتون دادبياتودپوهنځۍ دپښتوڅانگې دمحصلينولپاره

22. ترجمه صدپندسودمندخوشحال خان خټک

23. دروښاني دورې منظوم اومنثورادب تاريخ ،دکابل پوهنتون دادبياتودپوهنځۍ دپښتوڅانگې دمحصلينولپاره

24. داستان حماسى ادب پشه يى

25.دپښتومتلونوټولگه

وچندين اثارديگرکه مجموعه تعدادآن ها به ٣٦ ميرسدوبايديادآورشدکه استادبرعلاوه برمصروفيت که داشت درپهلوى آن باجرايدومجلات وقت نيزهمکارى کامل داشت که به طورنمونه چندنوشته وى رادرمجلات معروف کشورذکرمينمايم. پشه يي ادب،دريک مقاله سلسله يى درمجله وږمه ١٣٥٠ خورشيدى جلدسوم کابل ١٣٥١ جلدسوم کابل. قابل يادآورى است که استادمرحوم اولين شخص بودکه ادب حماسى پشه يى رابه رشته تحريردرآورده بطورنمونه ميتوان ذکرکردکه درمجله فرهنگ مردم درمجله سوم سال ١٣٦٠ خورشيدى داستان حماسى ادب پشه يى راتحت عنوان ننگاه وسورنانابه چاپ رسانده است. بايديادآورى کردکه استادواقعاًيک سرمايه ى علمى وفرهنگى افغانستان خاصتاً براى ملت زجرديده وازنظرهمه دورافتاده پشه يى بودکه يادشان براى ايشان براى هميش دراين ملت زنده ميباشد. استادمرحوم بالاخره بايک قلب پرازخدمات درروزى سى وپنجمين سالگردخويش درنتيجه انفجار در٢٤ جوزا سال ١٣٦١ خورشيدى جهانى فانى راوداع گفت وازوطن وملت خويش براى هميش به جهان ابدى پيوست. ودرتپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. روانش شادومشعلش فروزان باد

یاداشت: با اظهار سپاس و قدر دانی از خدمت قابل قدر محترم حمت الله امین زی ناشر ویب سایت امین زی که مطلب را در مورد زندگی نامه مرحوم استاد نور محمد غمجن تمیل که افتخارهمه افغانها است بخصوص ملیت پشه یی به دست نشر سپرده .

باید یاد آور شوم که تاریخ 24 جوزا مصادف است با روز تولد و رحلت استاد نورمحمد غمجن تمیل که همه ساله از طرف پشه یی ها  و فرهنگ دوستان محافل گرامیداشت برگزار میشود که بعد از سال 1386  محافل یاد بود این استاد بزرگوار از طرف انجمن قلم برگزار میشود که توجه تانرا به پیامی جلب میکنم که از طرف حامد کرزی ریئس جمهور افغانستان به این مناسبت ارسال شده بود که از آرشیف سایت آژانس اطلاعاتی کپی کرده ام.

پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت شصتمین سالگرد تولد مرحوم نور محمد غمجن شاعر زبان پشه یی، نویسنده و استاد سابق پوهنتون کابل

پشه یی ها افراد زحمت کش کشور ما استند و لسان پشه یی از زبانهای تاریخی کشورما می باشد.ادبیات دراین زبان مانند سایر زبانهای کشورما به طور شفاهی رشد و انکشاف نموده و ذوق هنری متکلمین این لسان را آبیاری نموده است. زبان پشه یی دارای ادبیات و فلکلور غنی می باشد.زمانیکه از حدود 70 الی 80 سال به اینطرف آموزش تعلیم وتربیه در کشور عام شد، فرزندان پشه یی ها نیز تحت تعلیم و تربیه قرار گرفتند. درمیان فرزندان تعلیم یافته پشه یی ها یکتعداد افراد مستعد شامل بود، که استادان پوهنتونها شدند و در مؤسسات علمی ونشراتی شامل کار شدند. از میان شان تعدادی شاعر، نویسنده و محقق شدند، که در پهلوی زبانهای رسمی کشور به زبان خود نیز شعر سرائیدند، مقاله، رساله و کتابها را به رشته تحریر در آوردند. سالار فرهنگیان معاصر زبان پشه یی مرحوم نور محمد غمجن بود. موصوف استاد دیپارتمنت پشتوی پوهنتون کابل بود و درجهت معرفی پشه یی ها ولسان ایشان در لسانهای دری و پشتو زحمات زیاد را متقبل شد. مرحوم به زبان پشه یی نظم و نثر زیاد سروده و تحریر نموده وسایر جوانان پشه یی را به خدمت در جهت زبان وفرهنگ شان تشویق نمود. من از انجمن قلم قدر دانی می نمایم، که به مناسبت شصتمین سالگرد تولد نورمحمد غمجن این مجلس را دایر نموده است، موفقیت شاملین مجلس را از خداوند ج آرزو می نمایم و از فرهنگیان ملیت پشه یی این را می خواهم که در آغوش وسیع فرهنگ افغانی به خاطر رشد زبان و ادبیات خویش تلاش زیاد نمایند.

24-25 جوزا 1386 مطابق 14-15 جون

آژانس اطلاعاتی باختر!

6 پاسخ به “استاد پوهندوى نورمحمدغمجن تميل”

 1. با اظهار سپاس و قدر دانی از خدمت قابل قدر محترم حمت الله امین زی نویسنده این مطلب که در مورد زندگی نامه مرحوم استاد نور محمد غمجن تمیل که افتخارهمه افغانها است بخصوص ملیت پشه یی به دست نشر سپرده . باید یاد آور شوم که او لین تهییه کننده و گوینده پروگرام پشه یی رادیو افغانستان محترم عبدالمنان عطازاده است که اولین باردر برج میزان سال 1350یکجا با برنامه های ازبکی ،ترکمنی و بلوچی نشرات آن آغاز گردیده و تاحدود سه سال ادامه داشت و بعد در نتیجه تلاش های پیهم و سهم گیری مستقیم مرحوم نورمحمد غمجن تمیل که استاد پوهنتون کابل بود در آغاز سال 1360 هجری شمسی این برنامه برای بار دوم احیا گردید و محترم محمد زمان کلمانی برای اولین بار به صفت مدیر آن گماشته شد. زیرا قبل از آن همه از بیرون به صفت قراردادی ایفای وظیفه می نمودند. برنامه تلویزیونی زبان پشه یی که در برج دلو سال 1383 آغاز به نشرات پشه یی نمود تهیه کننده و گوینده آن محمد زمان کلمانی بود که به صفت مدیر عمومی نشرات پشه یی ایفای وظیفه می نمود. الفبای زبان پشه یی که به زبان دریست همرا ه با ترجمه ها و نمونه های دری و پشتوی آن در اواخر سال 1360 هجری شمسی توسط محمد زمان کلمانی که در رائس هیئت سه نفری قرار داشت نوشته شده و بعد از منظوری رئیس مرکز زبان ادبیات اکادمی علوم افغانستان در سال 1367 به طبع رسید که در ویب سایت کتابخانه الیکترنیکی موجود است . که در فارمت پی دی اف در لینک ذیل موجود میباشد. http://puka.cs.waikato.ac.nz/gsdl/collect/areu/Upload/7178/Alf%20bai%20zuban%20Pashai.pdf

 2. سلام…
  در این دنیا مجازی ودر گشت و گذار بلاگ ها به بلاگ شما سرخوردم
  خیلی بلاگ خوب و زیبا داری تمام مطالب بلاگ شما خوب بودن تمامش شان را خواندم خوشم آمد

  ____________________________________________
  TaHa Sediqi
  http://wWw.TaHa.BloG.aF

 3. AfghanDating.ning.com
  وبسایت دوستیابی و همسریابی افغانیها!
  شما می توانید با عضو شدن در این وبسایت به جستجوی فرد مورد علاقه خود در میان دیگر اعضای سایت بپردازید و دوست و یا همسر آینده خود را در این وبسایت پیدا کنید.
  شما میتوانید با عضو شدن در این وبسایت به صورت کاملا رایگان از امکاناتی نظیر گفتگوی آنلاین به صورت صوتی و تصویری ،ایجاد صفحه شخصی و تغییر دادن شکل ظاهری آن، آپلود عکس و فیلمهای مورد علاقه خود، ایجاد کردن وبلاگ شخصی و … بهره مند شوید
  شما با استفاده از این وبسایت می توانید شیرین ترین خاطراتتان را برای خودتان رقم بزنید.
  هموطن یادتان باشد که ثبت نام در سایت کاملا رایگان می باشد
  منتظر شما هستیم

 4. سلام
  پایگاه علمی آموزشی راموزی
  به آدرس:
  http://ramuzi.com
  آماده تبادل لینک می باشد.

  در صورت تمایل ما را به نام
  «پایگاه علمی آموزشی راموزی»
  لینک کنید و پیام بگذارید

 5. سلام بر شما. مطالب سودمندی ارائه کرده اید. امیدوارم افغانستان چدید فرصت رشد و ترقی برای همه اقوام محروم ایجاد کند.

 6. اینجانب یما رسولی یکی از پشه یی زبانهای افغانستان، بسیار خوش هستم که امروز مطالب مورد نیازم در این جا در یافتم . از خدمات همه شما بیحد ممنون وسپاس گذار هستم. مؤفقیت تان را از بارگاه ایزد منان خواهانم . به امید کامیابی و ترقی قوم پشه یی

نوشتن پاسخ