از توکل بابا شاعر پشه یی یاد بود به عمل آمد

سیمیناریاد بود از توکل بابا شاعر و شخصیت نامدار قوم پشه ای در کابل تدویرشد. سیمیناریاد بود از توکل بابا شاعر و شخصیت نامدار قوم پشه یی در کابل تدویرشد. در این سیمینار که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، شعرا،نویسنده گان، پژوهشگران و مقامات دولتی شرکت داشتند. در آغاز سیمینار دوکتور […]