از توکل بابا شاعر پشه یی یاد بود به عمل آمد

سیمیناریاد بود از توکل بابا شاعر و شخصیت نامدار قوم پشه ای در کابل تدویرشد.

سیمیناریاد بود از توکل بابا شاعر و شخصیت نامدار قوم پشه یی در کابل تدویرشد. در این سیمینار که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، شعرا،نویسنده گان، پژوهشگران و مقامات دولتی شرکت داشتند. در آغاز سیمینار دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ، در سخنانی توکل بابا را شاعر مردمی و شخصیت نامدار قوم پشه یی عنوان کرد. دوکتور رهین گفت: توکل بابا نه تنها در پشه یی شاعر مردمی بود بلکه در سرایش شعر به زبان پشتو نیز دست بالای داشت. وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن بیاناتی چند درمورد کارکردهای ادبی توکل باباگفت( توکل بابا از اعماق توده ها برخواسته بود و بیگمان دردل توده ها جاخواهد داشت). اوگفت( وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن یاد بود وبزرگداشت از شخصیت های اقوام مختلف کشور، برای نخستین بار ازشاعرنامور زبان پشه یی توکل بابا یاد بود به عمل می آورد. برگزاری این سیمینار نشان دهنده توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به زبان و ادبیات اقوام مختلف کشور است. امید واریم این سیمینارگام ارزشمندی در جهت شناسایی زبان پشه یی باشد). سپس پیام های اسد اله خالد سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و گل آقا شیرزی والی ننگرهار به خوانش گرفته شد. درین پیامها، توکل بابا به عنوان یک شاعر مردمی ، پرآوازه ترین شخصیت ادبی قوم پشه ای خوانده شده است. این دومقام حکومتی در پیامهای شان اشعارغنایی توکل بابا را آئینه انعکاس دهنده آلام، دردها و چالشهای مردم، بویژه قوم پشه یی خوانده اند. سپس محمد زمان کلمانی، شاه محمد، محمد زبیر خاکسار، عبد الهادی قریشی، غلام غوث سنجنی،عبد الحکیم رسولی، غازی الدین گوهری، شفیق الله، غلام صدیق شینګنک، سید الیاس صداقت، عبد الرقیب نوری، محی الدین هاشمی، ملنگ بلاغ، داکتر خوشحال ، محمد نبی صلاحی ، عبد القیوم سنجری ، عزیز تحریک، پوهنمل غفوری، امید محمد دره نوری، ملنگ بلال ، مقالات پژوهشی و پیامهای درباره زنده گی و آثارتوکل بابا رابه خوانش گرفتند. توکل بابا فرزند قلندر در ولسوالی شیوی ولایت ننگرهار دیده به جهان گشوده است. تاریخ دقیق زنده گی این شاعر زبان پشه یی معلوم نیست، اما تذکره نویسان 1160 هجری را سال تولد وی تخمین کرده اند. توکل بابا را از جمله شاعران نامدار زبان پشه ای عنوان میکنند. اوعلاوه از زبان پشه یی، به زبانهای پشتو ودری نیز شعر می سروده است. اشعار او اکثرآ غنایی بوده است. گفته میشود که ازتوکل بابا اشعارزیادی به زبانهای پشه یی ، پشتو و حتی دری بجا مانده است. توکل بابا در اشعارش بیشتر درد وآلام مردمش را به تصویر کشیده است. سیمینار باقرائت قطعنامه به پایان رسید. دراین قطعنامه اشتراک کننده گان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند تا مقالات پژوهشی این سیمینار را در مجموعه به چاپ رساند. آنان در این قطعنامه بخاطر غنامندی بشتری زبان پشه یی تقاضا نمودند تا در مناطق پشه یی نشین در نشرات تلویزیون ملی برنامه های به زبان پشه یی بنشر برسد.

منبع: آژانس اطلاعاتی باختر

تصاویری از جریان سیمینار
دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ هنگام سخنرانی
غازی الدین گوهری هنگام خوانش پیام سرپرست وزارت سرحدات
محمد زمان کلمانی رئیس هفته نامه وطنداران هنگام سخنرانی
تصاویر اشتراک کننده گان سیمینار

سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ در لباس محلی پشه یی
در اخیر هم  اجرای کنسرت

نوشتن پاسخ