پشه یی گروپ در فیس بوک

جم پشه یی افغاننه آنتی بیی ایک ماگم  فیس بوک کوچه به پشه یی گروپی شن گه ایمه آنتی ۳ گروپ گه بو اعضا دارگا معرفی کیگم که ایمه کی باگو مه گروپه گرای تانک جب افغانانه پلا اکدو بی لینک ایمه شن لینک

پشه یی گروپ بیش از(730عضو)

http://www.facebook.com/groups/pashai

پشه یی جوانان بیش از (170عضو)

http://www.facebook.com/groups/pashaijonan/

دره نور بیش از (370عضو)

https://www.facebook.com/groups/254572161293727/

نوشتن پاسخ