پشه یی جبیدی ۱۳۹۵ سالیس سالړان چاپ بیک

یو اول گوزر شی که پشه یی جبیدی سالړان چاپ با مه سالړان کوجه وطنس بیلابیل ولایتیلایه دی پشه یی قومس ، ای گنات سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، او اجتماعی ډشټیننا عکسی به جای بجای کیویم سن او مندو ایته سدوریی ، النی او اړنیگالی جاییلایه که پشه ییان زنده گی کیا ، […]