پشه یی جبیدی ۱۳۹۵ سالیس سالړان چاپ بیک

یو اول گوزر شی که پشه یی جبیدی سالړان چاپ با مه سالړان کوجه وطنس بیلابیل ولایتیلایه دی پشه یی قومس ، ای گنات سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، او اجتماعی ډشټیننا عکسی به جای بجای کیویم سن او مندو ایته سدوریی ، النی او اړنیگالی جاییلایه که پشه ییان زنده گی کیا ، او تارگستا پلا بندا آنتی ای رکم بکار احساس پیدا با ، ته جاییلاینا عکسی به مه سالړان کوجه جای بجای بویی سن او بو ارک کوشش کیوام شی که کومی اړگډ گریی نداراتی ، مه سالړان بابته ایما نظر او پیشنهادستو آنتی که اکالا کوجه تیا پام کوجه درین بن ، تارنا آم.
پشه یی قومس او پشه یی جبیس لابو پوړا پینستا امیدیدی
وحیدالله (عصمتی کلمانی )

نوشتن پاسخ